മണ്ഡലത്തിലെ 35 സ്കൂളുകൾക്ക് 218 ലാപ്ടോപ്പുകൾ വാങ്ങാൻ 76.96 ലക്ഷം അനുവദിച്ച് എ.കെ.എം അഷ്‌റഫ് എം.എൽ.എ

0 0
Read Time:2 Minute, 43 Second

മണ്ഡലത്തിലെ 35 സ്കൂളുകൾക്ക് 218 ലാപ്ടോപ്പുകൾ വാങ്ങാൻ 76.96 ലക്ഷം അനുവദിച്ച് എ.കെ.എം അഷ്‌റഫ് എം.എൽ.എ

കുമ്പള: മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ 35 വിദ്യാലയങ്ങൾക്കായി 218 ലാപ്ടോപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് എം.എൽ.എ, എ.ഡി.എസ്‌-എസ്.‌ഡി.എഫ് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് 76.96 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയായതായി എ.കെ.എം അഷ്‌റഫ് എം.എൽ.എ അറിയിച്ചു.
അനുവദിച്ച സ്‌കൂളും ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ എണ്ണവും യഥാക്രമം : ജി.വി.എച്ച്എസ്.‌എസ്‌ കുഞ്ചത്തൂർ-5, ജി. എച്ച്.‌എസ്.എസ് ബങ്കര മഞ്ചേശ്വരം -10, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഉപ്പള -12, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മംഗൽപാടി-12, ജി.വി .എച്ച്.എസ്.എസ് ഹേരൂർ മീപിരി -6, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് അംഗടിമുഗർ -10, ജി. എച്ച്.എസ്.എസ് ഷിറിയ -6, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ബേക്കൂർ -8, ജി.എച്ച് .യു.പി സ്കൂൾ കുർച്ചിപ്പള്ള-3, ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മൊഗ്രാൽ – 20, ജി. എസ്.ബി.എസ്.കുമ്പള -7, ജി.എച്ച്.എസ്. കൊടിയമ്മ -8, ജി.എച്ച്.എസ് കടമ്പാർ -6, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കുമ്പള -20, ജി.എച്ച്.എസ് ഉദ്യാവർ -6, ജി.എച്ച്.എസ് സൂരമ്പയൽ -6, ജി.എച്ച്.എസ് മൂടമ്പയിൽ -5, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പഡ്രെ -6, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പൈവളികെ -6,
20.ജി എച്ച് എസ് എസ് പൈവളികെ നഗർ -10, എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കാട്ടുകുക്കെ -4, എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ് ഷേണി -7, എം.ഐ.എ.എൽ.പി.എസ് ചള്ളങ്കയം -2, ഡോൺ ബോസ്കോ എ.യു പി.കയ്യാർ -3, ശ്രീ രാമ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ കുബണൂർ -3,
എ.ജെ.ഐ.എ.യു.പി പാറക്കട്ട -4, എസ്.ഡി.എച്ച്.എസ്.എസ് ധർമത്തടുക്ക -3, എസ്.വി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൊടലമുഗറു -3, എസ്.എ.ടി മഞ്ചേശ്വരം -5, എസ്.വി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മിയപദവ് -4, കെ.എം.യു.പി.എസ് ആരിക്കാടി -3, ജി.എൽ.പി.എസ് കണ്ണൂർ -2, എ.ജെ.ബി.എസ് ഏൽക്കാന -1, എസ്.എം. എം.എ.യു.പി.എസ് മുണ്ട്യത്തടുക്ക -1, എ.എൽ.പി.എസ് കന്തൽ -1.
ഇന്റൽ കോർ ഐ-ത്രീ ലവൻത്ത് ജനറേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെൽട്രോൺ മുഖേന സ്‌കൂളുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് എ.കെ.എം അഷ്‌റഫ് എം.എൽ.എ അറിയിച്ചു.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!