മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിനായി മംഗൽപ്പാടി ജനകീയ വേദി നടത്തുന്ന സമരത്തിന് ജില്ലാ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മിഷന്റ ഐക്യധാർഢ്യം

“സപ്തഭാഷാ സംഗമഭൂമിയോട് മാപ്പർഹിക്കാത്ത ക്രൂരത”. താലൂക്ക് ആശുപത്രി കിഫ്ബിയിലൂടെ സജ്ജമാക്കണം കാസറഗോഡ് : കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ജില്ലയായ കാസറഗോഡിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുതിയ താലൂക്ക് പ്രദേശമാണ് മഞ്ചേശ്വരം. സപ്ത ഭാഷാ

Read More

മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിനായി ‘മംഗൽപ്പാടി ജനകീയ വേദി’ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് ഐക്യധാർഡ്യവുമായി എച്.ആർ.പി.എം

ഉപ്പള: മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിനായി ‘മംഗൽപ്പാടി ജനകീയ വേദി’ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് ഐക്യധാർഡ്യവുമായി എച്.ആർ.പി.എം വികസനം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണംഎന്നതാണ് ശരി എച്ച് ആർ പിഎം സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡണ്ട്

Read More

“എയിംസ് കാസർഗോടിന് വേണം” മംഗൽപ്പാടി ജനകീയ വേദി HRPM കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമര സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

ഉപ്പള:HRPM കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മംഗൽപ്പാടി ജനകീയ വേദി സംഘടിപ്പിച്ച ” എയിംസ് കാസർഗോടിന് വേണം” എന്ന സമര സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി മംഗൽപ്പാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച

Read More

“എയിംസ് കാസർഗോടിന് വേണം” HRPM കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമര സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

ഉപ്പള:HRPM കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ” എയിംസ് കാസർഗോടിന് വേണം” എന്ന സമര സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി HRPM മംഗൽപ്പാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിലും പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയുടെ

Read More

error: Content is protected !!