മഞ്ചേശ്വരം താലൂക് ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിനായി മംഗൽപ്പാടി ജനകിയ വേദി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്‌ ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ASRA വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ അട്ക്ക

മഞ്ചേശ്വരം താലൂക് ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിനായി മംഗൽപ്പാടി ജനകിയ വേദി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്‌ ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ASRA വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ അട്ക്ക

2 0
Read Time:1 Minute, 9 Second

ബന്തിയോട് :
മഞ്ചേശ്വരം താലൂക് ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിനായി മംഗൽപ്പാടി ജനകിയ വേദി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്‌ ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ASRA വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ അട്ക്കയും.
എല്ലാ ജില്ലയിലും താലൂക്കിലും സൗകര്യപ്രദമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാകുന്ന ആശുപത്രികളുണ്ടാകുമ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരത്തെ മാത്രം അവഗണിക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മംഗലാപുരം അതിർത്തി അടച്ചപ്പോൾ തെളിവ് സഹിതം ലോകം വീക്ഷിച്ച ഒരു കൂട്ട മരണമാണ് ഇവിടെ നടന്നതും.
കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആശുപത്രി കെട്ടിടം ഉയർത്തുക എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും വഭ്യമാക്കുക എന്ന ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളുമായി ഞങ്ങളും മംഗൽപ്പാടി ജനകീയ വേദിയുടെ കൂടെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അണി നിരക്കുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!