വൈദ്യുതി ബിൽ; പൈവളികെ പഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ സമരം സർക്കാരിന് താക്കീതായി

പൈവളികെ:കോവിഡ് കാലത്ത് ജനങ്ങളെ പിഴിയുന്ന വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി .പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി സഹായിക്കുന്നു എന്ന

Read More

error: Content is protected !!